Kvensk innvandring

Noen kvener flyttet over til Norge også i første halvdel av 1800- tallet, og så kom den største innvandringen i 1860-årene på grunn av mange misvekstår i det nordlige Sverige og i Finland. Norske kilder som man kan holde seg til, omtaler 1863, 1864,1865 og 1866 som sammenhengende misvekstår i Nord-Sverige og Finland, mens svenske historikere også trekker inn 1867 og karakteriserer det som det verste-«det stora nødens år», da mange døde av hungersnød.

Kvenene ble godt mottatt i sitt nye hjemland. Nordmennene lærte dem snart å kjenne som arbeidssomme og sparsomme folk. Amtmann Collet i Finnmark skrev således i 1754: De i Torneå lappmark-fødte kvener er et nyttig folk. Mennene er vandt med å bruke jorden, bygge tømmerhus, arbeide elvebåter og snekkere, tilvirke sko, støvler og pjæser. Kvinnene kan arbeide på jorden sammen med mennene, de kan skjære åker, berge høy, spinne, veve strikke og sy. De forsøker aldri å oppnå fordeler på den norske befolknings bekostning. Senere innflyttede kvener kom alltid til de steder som deres landsmenn bodde og gikk inn i deres kår og levevis. Gamle reskripter viser også at kvenene her i landet ble behandlet med stor imøtekommenhet.» Kilde: Bygdebok for Skjervøy

Kirsten Larsdatter

Foto:Ukjent

Sør for Havnnes ligger en liten øy som kalles Skogholmen. Det var før i tiden Skjervøy tinglags rettersted, hvor dødsdømte ble henrettet.

Det første menneske som ble halshugd der het Kirsten Larsdatter og det foregikk i 1722. Denne tragedien fortelles det om i Tromsø fogderis eldste justisprotokoll 1708-1728. Henrettelser som hadde foregått tidligere er ukjent fordi det ikke finnes eldre kilder.

Kirsten Larsdatter ble ført fram i tinget, tiltalt for å ha født et barn i dølgsmål ute i marken og ombragt det. Barnefaren var en finn, ikke så mye som nevnelse av navn gikk ut over ham, men Kirsten ble dømt til å miste hals og hode. De fleste av de mennesker som ble henrettet i de tider var kvinner. Enten ble de dømt for trolldom, som hekser, eller som barnemordersker.

En henrettelse var en stor begivenhet som samlet skarer av tilskuere. Lensmannen som hadde holdt kvinnen i arrest, overlot henne på retterstedet til presten. Han fulgte henne frem til skafottet, skritt for skritt mens hun sang en salme. Så var de fremme og hun måtte godvillig legge halsen over en stokk, fremdeles syngende, og raskt og uventet lot rettermannen falløksen gå og kuttet hodet fra kroppen. Så ble hodet festet på en stake og reist opp til skrekk og advarsel for andre.

Om natten kom Nattmannen som skulle begrave liket på et sted som ingen fikk kjennskap til. Skarpretteren hadde kongelig lønn av en skatt som ble kalt skarprettertoll og han reiste fra sted til sted for å utføre sin embetsplikt. Men det kunne gå mange år mellom hver gang han var i aksjon.

I 1741 hadde han forrettet sitt embete i Helgøy sogn, og der falt to hoder på en dag. Det var Øllegård Michelsdatter og hennes morbror Gabriel Eriksen som der mistet hals og hode.

Nattmannen hadde ingen lønn for sitt strev, men han fikk den henrettedes klær, kanskje hadde han en kone som kunne ha bruk for dem, eller han fikk solgt plaggene for noen skillinger.

Kilde: Fra boka Skjervøy-Et prestegjeld og et herred i Nord-Troms (side 23) Av Maurits Fugelsøy.

Tegninger

Tegneren Leidulf Olsrud har levert mange av de tegningene som er brukt på denne siden.

Leidulf Olsrud voks opp på Grytøya i Troms. Store deler av livet dokumenterte han nordnorsk arbeidsliv og kultur ved å tegne.

Leidulf Olsrud Født 22-08-1941 – Død 16-12-2019.

«Robban-gammen» på Dalbakken.

Livet på torvmyra. Dalbakken

«Juuso-gammen» ved Hestestein 4 km opp i Olderdalen

En gammel flyttsamisk boplass ved Bardnagieddi, 6 km opp i Vinterdalen

Sennegress slåtter i Vinterdalen. Bruk er Ljå.

Bruk av sigd

Gjøres klar til å bære ned til bygda

Nyslått sennegress bæres på ryggen

Nyslåtte gresset ble banket mot stein.

Flettes

Tørkes

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Håkon Bergmo

Tegner, forfatter og illustratør som har bidratt mye på denne siden. Klikk dere inn på bygdavar.com og videre på kategorien Håkon Bergmo og les fantastiske artikler. Håkon er født og oppvokst i Olderdalen. Bosatt i Alta.

Førstereisgutten

Skøyter på vei og vann var en populær friluftsinteresse

Håkon og bestefar på tur til butikken

Alkoholen var en dårlig kamerat

En båtulykke unngås på mirakuløs måte

Reingjeteren

Liten gutt. Stor båt

Sliten sjømann

Jahn Otto Johansen

Erik og Anna på vandring i Olderdalen

«Rublar» med kameratgjengen på biltur til sin søster i Kvænangen.

Kristian Mathisen skyter jerv med buksa nede

Lærer Jacob Gjevestad med fela

Folk og fe på bussen

En ung gutt drømmer seg bort

Skøytereferat fra Leibodammen

Bærplukker for viderekomne

«Kilatrollet» i Olderdalen

«Flaskehoppere»

Uheldige laksefiskere

Olderdaling på reisefot

Kveitefiskeren

Kor e hammeren Edvart?

Hjemlengsel

Mann med ljåen

Kjøpmann «Hans Persa» fra Olderdalen

Sildefiskere på fiskeribølgen

Laksen skal fileteres

Bygdekino

Sjømannsfotball

Kaffe

Kers Pink

Fisketuren

Trollfjordslaget

En gammel kirkegård?

Wilhelm Olsen(83),Storslett forteller om en gammel kirkegård på eiendommen til Lena og Arthur Ballovarre i Bukta. Jeg har sjekket dette med Solfrid Strømsnes som er datter til Lena og Arthur. Hun kan fortelle at de snakket mye om dette da de var ung. Spesielt under slåttonna så de synlige forhøyninger i terrenget.

Jeg har snakket med Harald Lindbach på Statsarkivet. Han avviste ingen ting og mente slike fortellinger er viktig å ta vare på. Generelt kan han si at historier om gamle kirkegårder gjerne dukker opp i forbindelse med «skrømtplasser» i bygdene.

Han sier videre at det ikke var uvanlig at de begravde de døde midlertidig, eller lagret de på en annen måte i påvente av bedre vær, eller bedre årstid. Når sommeren kom grov de opp de døde og førte dem til Karlsøy og/eller Helgøy der det var vigslede kirkegårder.

I gamle kirkebøker fra Karlsøy kan vi lese: «Da ser vi f.eks. at det på Kristi himmelfartsdag blei ført utover til Karlsøy 25 lik fra Lyngen og Ullsfjord.»

«På denne tida (ca 1740) fikk Lyngen forøvrig egen kirkegård på Lyngseidet, så det blei nok slutt med å frakte lika ut av fjorden.»

Jeg tror imidlertid at denne praksisen tok slutt omkring 1722 for Kåfjords vedkommende. Da fikk vi egen kirkegård på Barslett.

Kåfjord hørte til Skjervøy prestegjeld helt fram til 1776.

Olaf Bergheim, Storslett, født 1910 forteller til Gurli Harlin om skrømt og gamle barnelik i Nommedalen. Se 153/1987 og 154/1987. Transkriberte skrifter.

På Ysteby skal det vissnok også finnes en lignende kirkegård.

Menneskehandel eller…

Illustrasjon. Foto ukjent

Et annet avsnitt av kvenenes innvandringshistorie, skjedde i slutten av 1700-tallet i mer lyssky former. Også den gang var det hungersnød i Sverige som var årsaken. Svenske finner – eller fjellapper – kom til Norge med unge kvenske gutter, som de skaffet pleieforeldre til. Senere hadde de også med seg unge jenter som de plaserte på samme måte – mot betaling i penger, mel eller husdyr. Denne trafikken kom ikke til offentlighetens kjennskap som regel før barna skulle konfirmeres, i bare enkelte tilfelle tidligere. Da trafikken ble kjent antok man at det hadde foregått en handel med mennesker, altså en slags slavehandel.

Det ble således påstått at i Ibestad hadde man skaffet seg tjenestefolk ved å kjøpe kvenske gutter og piker av finnene. Det var i første rekke prestene som kom under vær med dette forhold, og de våget ikke å røbe noe til andre myndigheter, da de anså det for en alvorlig sak med vidstrakte følger dersom en rettsak om salg av mennesker skulle bli reist. Prestene foretok ganske sikkert flere undersøkelser, enn de få opplysninger som kom for en dag til å begynne med. De fleste pleieforeldrene tok seg av kvenbarna av medlidenhet, da de visste at det var knapt om mat på andre siden av fjellet. Men det var fjellet. Men det var også unntagelser – noen skaffet seg tjenestefolk på denne måten for en billig betaling. Her i Troms var det stor mangel på tjenere og arbeidskraft, mens det på svensk side var overskudd – ihvertfall i forhold til matressursene. Det var visstnok Ratcke som først bragte denne saken frem for offentligheten. Han skrev således fra Prestebakken i Salangen i 1801: To finner som lå med sin reinhjord på nabofjellet hadde en ung kvensk gutt på 12-14 år med seg som de ville selge. Jeg spurte om pris og de svarte: 15 eller minst 10 riksdaler. Ikke sjelden mottok finnene disse barn på betingelse av å skaffe dem arbeid hos norske bønder, og at betalingen de fikk var godtgjørelse for umak og kost til de fikk barna anbragt i tjeneste. Andre, deriblant barna selv, trodde de var stjålne, men det synes nesten utrolig, for skulle det bli oppdaget, ville de (finnene) utsette seg for streng straff. Disse barns skjebne i de norske familier var så god at de ønsker ikke å reise tilbake, da ingen bånd er lagt på deres frihet. Det anses derfor ikke rådelig å røre ved dette i seg selv. Ratcke oppgir at en ung gutt og en gris ble betalt med samme pris.

Prost Blom i Ibestad kom også med en del opplysninger om denne saken, kanskje mest for å berolige folket i hans distrikt hvor affæren hadde vagt stor oppsikt. I prost Gunnar Bergs kirke- og kopibok for årene 1811-1814 er innført 8 personer som det uttrykkelig anføres om at «de er solgt eller kjøpt og prisen varierte fra 5 riksdaler til en ko.» Mellom de konfirmerte var en hel del født i Sverige, men oppdratt i Norge, og som visstnok var kommet hit til landet på samme måte som de foran nevnte 8 personer.

  • Saken er i seg selv ikke så underlig, skriver Amund Helland i verket Norges folk og land. – Østenfor Kjølen, i Sverige og Finland, var mellommenn for folket på begge sider av Kjølen. På østsiden var det vanskelig å fø fram barneflokken, mens det her i Norge var behov for arbeidshjelp. I århundredets begynnelse (1800) var det ikke sjelden at småbarn ble ført av finnene til Norge og solgt, endog en liten pike ble betalt med en ko. Handelen fikk i 1814 en knekk, men helt stans var det ikke, det er mange tegn som tyder på at den atter i 1830- 40 tok sterk oppsving. I rekken av konfirmerte finnes nemlig i disse årene en ganske usedvanlig mengde både gutter og piker oppført som født i Sverige, antallet går opp til 4-5 % av alle konfirmerte. Etter en muntlig tradisjon er en hel del av disse solgt av finner. Handelen synes best utenfor Ibestad og har ikke vært utbredt i Norland og resten av Troms, idet der bare kjennes noen få tilfelle i Balsfjord, Lødingen og Tysfjord. I Ibestad og til Bardo sogn synes finnene å ha hatt det beste marked. Den nordligste kilde av svensk lappmarken støter til Bardo og overgangen lett til Ibestad-fjordene. Her ferdes finner i mengde hvert eneste år, særlig fra Jukkasjärvi, hvis øverste gårder ligger bare et par dagsreiser fra de øverste gårde i Bardo.
  • Om disse kvenbarnas skjebne skriver Helland: Disse barn ble behandlet som husets (pleieforeldrenes) egne barn, om de var kjøpt for penger eller for en ko, så ble de ikke behandlet som kveg eller vokste oppi trellekår. De folk som oppfostret dem, ville gjerne beholde dem hos seg så lenge de hadde gjort rett for oppdragelsen, men de hadde etter voksen alder sin fulle frihet. Den hele trafikk må betraktes mer som en eiendommelig måte å skaffe seg tjenestefolk på, frembragt av økonomisk trykk i barnas hjemland og et primitivt tankesett, enn som en ondartet og uverdig behandling av medmennesker.
  • At denne trafikk vakte oppsikt og til dels også forargelse i den tid den pågikk, er ikke underlig.

Kvenfolkets opprinnelse og skjebne i nord.

Kvenfolkets vandring mot nord. Foto NRK

På spørsmål om hvor kvenfolket opprinnelig stammer fra, kan man vise til hva de selv har fortalt, nemlig at deres fedre bodde i Kvänland. Forskere i Finland kom til det resultat at navnet kven eller kvæn, hadde sammenheng med stedsnavnet Kainuu, som er en del av Østerbotten. Yngre og eldre generasjoner av kvener pekte således ut det samme landområde som sitt hjemland: Jukkasjärvi og Karesuando. Torne, Øverkalix, Rånenå og Edefors.

Ved vitneopptak av major P. Schnitler blant kvener i Skjervøy, skisserte han opp Kvänland slik: Kvänland kalles her det distrikt i Sverige 2 1/2 mil østenfor og 2 1/2 mil vestenfor Torne stad, en 40 mil ad den norske grense. Av dette Kvänland skal en 30 mil langs elvene av bønder og bergverksfolk, som taler det østfinlandske sprog, være boende og skjer utskrivning på bondegårdene til det svenske Vesterbotniske regiment. De øvrige 10 mil nærmest Norge, som er er udyrket land, innehas og besittes av svenske østlapper.

Historikere og forskere har lagt frem flere hypoteser om kvenenes opprinnelse eller tidligere hjemsted. At dette folket, i likhet med finnene og finlenderne, kom på vandring eller flukt fra Mellom-Europa, synes det å være enighet om. Dersom man holder seg til de historiske kilder ut fra folkeslagenes navn, vil det være dekkende for den tid kvenene har bebodd Nordkalotten. De omtales tidlig som kyrialerne og senere forenklet til karelerne etter stedet med samme navn: Karelska-neset i Øst-Finland. Ut fra dette har man sagt at kvenene var en finlandsk folkestamme som bebodde en del av storfyrstedømmet Finland. Dette område har også vært kalt Käinulaiset. Disse karelerne var på 800-tallet å finne i Finnmark og lå der i strid med normennene om på. 800-tallet å finne i Finnmark og lå der istrid med normennene om finnehandelen. Senere igjen ble de kalt birkarler, etter stedet Birkala, eller Pirkala sogn, hvor de fleste av dem holdt til, eller stammet fra. Også navnet birkalaboer er kjent fra samme tid. Birkarlerne ble fortrengt fra norsk område, hvor de ikke bodde men bare drev handel, av de svenske finnefogder i det 12. århundre.

Kvenene kom senere i historien til Tavastland og Cajanien, det siste navn betyr Kvänland, flyttet så videre vestover til Torne og nedsatte seg i Vesterbotten. I dette område ble de boende som bønder og fiskere, og. som foran omtalt ble de på 1700- og1800-tallet alltid nevnt som boende der.

En del kvener flyttet videre vestover og kom således til norsk område. Major Schnitler opplyser at noen kvener hadde bosatt seg i Nordreisen i årene 1715-1719. Men også tidligere som f. eks. i folketellingen 1702 er oppført en kven boende i Oksfjord i Skjervø, to i Lyngen og en i Ulsfjord om de tre siste er anført at de var født i Kvänland. I den tiden Schnitler omtaler, hadde kvener fra Torne- lappmark begynt å drive sommerfiske i de norske fjordene. På bygdetinget for Skjervø i 1717 opplyste fogden «at han fornemmer at en del svenske kvener skal være her nedkomne i fjordene og de bruker deres næring med fiskeri, hvilket efter at de har fisket reiser opp til Sverige om høsten og medtar det de har fisket, være seg torsk eller sei.»

Fogden lyste da strengt forbud for slike svenske folk å oppholde seg i fjordene, hvis de ikke ville nedsette seg i landet og bli norske undersåtter i fremtiden.

Et av de steder disse fiskerne oppholdt seg på var Kvenneset, som fikk navn etter dem. Der var de godt kjent, for der hadde deres fedre gjennom flere hundre år hatt sin samlingsplass på en av sine viktigste handelsveier – til Skjervøen. Ikke bare kvener, men også finner fra Sverige og Finnmark reist denne veien – til Flatvold i bunnen av fjorden og ut til Kvenneset og videre på sjøen til Skjervøen.

Innvandringen av kvener til Norge begynte under den store nordiske krig. Mange mennesker evakuerte fra grensestrøkene i Sverige over til Norge i krigens år. De fleste flyttet tilbake til sitt hjemland da urolighetene opphørte, men noen kvenfamilier reiste ikke – de ble fra denne tid fastboende i våre fjorder.

Emil Grym forteller i boken «Från Tornedalen til Nord-Norge at de fleste som reiste til Norge forlot sitt fedreland for å unngå sult og nød. Mange av disse hadde hørt eventyrlige beretninger om forholdene i Norge. Folk som hadde vært der kunne fortelle at der ble til og med den late rik. Der var det så mye fisk at det strakk til for og der kunne man grave nikkel og kobber av jorden. Der fikk man ete flesk og rugbrød så mye man ville, og det var gode ord som lokket mange fra Norrbottens bygder der livet alltid hadde vært strevsomt og tungt. Men det var også mange som reiste til norske sjøbygder på fiskeri, vårfisket ville de ikke forsømme å delta i og mange kom hjem med bra slanter i støvelskaffet. Etter å ha vært med på noen slike fiskerireiser, slo enkelte seg til i Nord-Norge for godt, enten som fiskere eller nybyggere, som ryddet litt jord, eller overtok en finnerydning.

I Kautokeino regnes bonden Isak Kolare til de første som innflyttet fra Sverige. Der bodde senere ifølge Emil Grym de svenske prestene Amund Curtelius, 1674-75, og Johannes Tornberg, 1676, samt bonden Michel Hinderson, som noen senere flyttet til Karasjok, «da nordmennene bemektiget seg landet». Major Schnitler skrev i forbindelse med grensereguleringen i 1743 at krigen mellom Russland og Sverige var årsak til at så mange kvener og østlapper fra Torneå land og lappmarken slo seg ned bl.a. i Lyngens store fjord og dens indre fjord Kåfjord. En av Schnitlers sagesmenn og vitner var Mikel kven. Han opplyste om seg selv at han var født i nærheten av Torneå og med sin familie hadde flyttet til Norge for 26 år siden. Han var bosatt på Kileng i Lyngen og hans navn var ifølge tingprotokollen Mickel Nilsson Pellikka. I de svenske ingeniørers protokoll 1747 fra kartleggingen av grensefjellene omtales bl. a. at kvenen Lars fra Nedertorneå for en mannsalder siden hadde ryddet et nybyggerbruk i Reisdalen. Videre omtales at svensken Hindrik fra Kihlangi nylig hadde ryddet et nybygge i Vuoksavagge på sydsiden av Kåfjorden.

Ellers har Grym lite å fortelle om innvandringen til Skjervøy prestegjeld. I hans omfattende lister over innvandrere er bare i få tilfeller nevnt stedet de flyttet til her i landet. I tidsrummet 1861.70 flyttet hustru Anna Greta Persdotter Eriksson med 6 barn fra Sudjavara til Skjervøy, og søsteren Sofia Persdotter til Reisen. I tiden mellom 1881-90 flyttet til Skjervøy Maria Josefina Naimakka fra Naimakka, og Anna Margareta Välitalo fra Kuttainen. Til Reisen kom Eva Stina Raattamaa fra Kuttainen, og Ella Tomma fra Rommavuoma. Men det vil nok lykkes å finne mange flere når kirkebøkene blir undersøkt til neste bind av bygdeboken skal skrives.

Antallet av kvener som ble boende her kan man finne i de skyldsetningsforretninger som i 1723 ble holdt over eiendommene langs fjordene i Skjervøy og Lyngen prestegjeld. Det oppregnes som bosatt i Kvænangen 2 kvener, i Reisen 6, i Lyngen 9 og i Ulsfjorden, eller Sørfjorden, bare 1. Man kan sammenligne disse tall med det major Schnitler skrev i 1743 om bebyggelsen i Skjervø prestegjeld, altså 20 år etter den foran refererte skyldsetningsforretning. Om kvener skrev han: «I Reisen hovedfjord er ingen nordmanns gårder, men alene 8 kveners som fra Torne lappmark er kommet. Deres gårder, som de til dels selv har ryddet, til dels fått av norske sjøfinner. I Oksfjord er ingen nordmanns men 2 kveners gårder, som har vært jorder som finner har ryddet»

I major Schnitlers eksaminasjonsprotokoll om grensereguleringer i Nord-Troms (Vol. XXIV) i 1743 gir han utførlige beretninger om kvenene. Da Schnitler ofte oppholdt seg her, fikk han mange informasjoner og kjente folk og forhold meget godt. Hans beretninger vitner om innlevelse, forståelse og intimt kjennskap til det han skrev om. At han også var helt upartisk i vurderingen av de tre folkeslag som levde her og upåvirket av fordommer, som han sikkert fikk høre mer enn nok av, setter hans beskrivelser i en særstilling hva pålitelighet angår. Dette er synspunkter som gir grunn til å gjengi en del av hans beretninger, med noen få kommentarer av andre observatører, som vil bli navngitt etter hvert som de kommer inn i beskrivelsene.

Schnitler skriver:

«Av bondegårder i Lyngenfjorden er kun 3 gamle nordmandsbondegårder de øvrige 42 skattejorder er oppryddet og beboes av kvenbønder som er kommet fra Torne lappmark, eller av sjøfinner. Til Kvænangen innflyttet våren 1743 fire familier fra Torne lappmark, etter egne opgaver drevet dertil av hungersnød. I Balsfjord, Ulfsfjord, Lyngens store fjord og og dens innfjord Kåfjord, Reisen og Kvænangens fjorder er i en 30 års tid, nemlig forrige langvarige og nu siste krig mellom Sverige og Rusland mangfoldige kvener og østlapper fra Torneland og Lappmark kommet hit, da de undrømte for russen og nedsatte seg og Lappmark og ryddet disse fjorder»

Krigstid i Sverige oppgir Schnitler som den første og viktigste grunn til kvenenes innvandring. Under den store nordiske krig herjet russerne i 1711 og 1717 fryktelig i den nedre del av Tornedalen, 7 «av frygt for de svenske bønder som flyktet dit.» Som mer fredelige årsaker til innvandringen nevner han de rike fiskerier i Lyngenfjorden, og at folket i Enontekis lappesogn, det nordligste prestegjeld i Torne lapp- mark, og fra Tornestad brukte å søke markedet i Lyngen og da ble kjent med forholdene her. Om fiskeriene skriver Schnitler:

«Lyngenfjorden har vært fiskerik, og den gode fangst var årsak til at så mange kvener – så kaldes bønderne i Torne lappmark – og finner har ryddet og satt seg ned her ved fjordene. Om sommeren kommer svenske bondefolk over Kjølen gående, ligger her sommeren over og fisker sei i hundretall og reiser tilbake til Sverige om høsten, uten lov av noen norsk mann, uten tiende derav eller skatt til Norge. Ja, imot den norske øvrighets forbud, hvorved den norske bonde som kunne solgt fisk til svensken, ikke noe salg får.»

At de som innvandret til Norge kom fra lappmarken nordenfor den Botniske bukt sies uttrykkelig i redaktør Schanches brev til Missionskollegiet i 1730. Antallet av de som innvandret var ubetydelig i forhold til befolkningen i landsdelen. Det kunne synes naturlig at deres etterkommere, barna som vokste opp her, skulle «smelte sammen» med de andre innbyggere, «som folk der enkeltvis setter seg ned i fremmede land pleier å gjøre, men kvenene bor helst samlet på enkelte steder hvor de vedlikeholder sprog og seder gjennom generasjoner», skriver Schnitler. «Ja, endog for en del har de overført sprog og skikker på sine norske naboer. Nordmennene hadde allerede i tidlige tider lært dette folk å kjenne under navnet kvener og de kalte dem fremdeles så, da de senere bosatte seg her i landet. At kvenene ikke lærer landets sprog, kommer av at de har vanskelig for å lære norsk På sine steder, som i Skjervø, kunne man se det særsyn at når en kvenpike ble inngift i norsk familie, lærte hele slekten kvenkonens sprog, uten at hun kunne lære norsk. Kvenene bygde også sine badstuer av samme innredning som i hjemlandet. De kviner som flyttet inn i det 18. århundre, bosatte seg på steder som før var lite bebodd og ryddet tidligere unyttet jord.»

En gammel kvernstein fra 1700-tallet funnet i Nommedalen i Kåfjord kommune.

Kvenene ble godt mottatt i sitt nye hjemland. Nordmennene lærte dem snart å kjenne som arbeidssomme og sparsomme folk. Amtmann Collet i Finnmark skrev således i 1754: De i Torneå lappmark fødte en kvener er et nyttig folk. Mennene er vandt med å bruke jorden, bygge tømmerhus, arbeide elvebåter og snekkere, tilvirke sko, støvler og pjæser. Kvinnene kan arbeide på jorden sammen med mennene, de kan skjære åker, berge høy, spinne, veve, strikke og sy. De forsøkte aldri å oppnå fordeler på den norske befolknings bekostning. Senere innflyttede kvener kom alltid til de steder som deres landsmenn bodde og gikk inn i deres kår og levevis. Gamle reskripter viser også at kvenene her i landet ble behandlet med stor imøtekommenhet. Da amtmannen i sin tid sendte klage til kongen i København over noen kvener fordi de spredte rykter om at Sverige hadde rettighet til noen fjell, fjell, og for at kvenene ikke ville avlegge troskapsed, utkom et reskript til amtmannen om «med ømhet og moderasjon at behandle noen kvener som er gått over fra Sverige og bosatt seg på innefjordene på steder som før hadde vært øde, på det andre at deres landsmenn dermed kunne oppmuntres til å komme til landet, da de ved sin ankomst ved alminnelig hjelp og håndsrekning bør understøttes, samt ikke av en utidig nidkjærhet oftere at innkomme med unødige innberetninger og forstillinger, hvorved bare uskyldige folk forulikes og settes i mistanke.»

Et reskript av 10. august 1796 til amtmann Sommerfelt i Finnmark ble han bemyndiget til å forstrekke 14 karelske bondefamilier som var kommet dit og ville nedsette seg utenfor «det egentlige Alten». Amtmannen skulle yte dem støtte til oppføring av våningshus og til anskaffelse av båter og fiskeredskaper med inntil 20 a 24 riksdaler til hver familie. Pengene skulle han ta av Brændevinskassen og levere regnskap for hvert år til Rentekammeret i København. Hvis en familie flyttet ut av landet igjen, måtte beløpet tilbakebetales. Amtmannen skrev om disse kvenene: Dette slags folk, svenske kareler, eller kvener som de almindelig kalles, er et dyktig folk. De er av naturen friske og de er vandt til å bruke jorden. Mange er tømmermenn og mange er grovsmeder.Sådant folket burde være velkomne i vårt land, som ikke er overbefolket, men har en glissen befolkning som i Finnmark, der kyster byr på muligheter for mange ganger større befolkning enn den nåværende.

Noen kvener flyttet over til Norge også i første halvdel av 1800- tallet, og så kom den største innvandringen i 1860-årene på grunn av mange misvekstår i det nordlige Sverige og i Finland. Norske kilder som man kan holde seg til, omtaler 1863, 1864, 1865 og 1866 som sammenhengende misvekstår i Nord-Sverige og Finland, mens svenske historikere også trekker inn 1867 og karakteriserer det som det verste – «det stora nødens år», da mange døde av hungersnød.

Folket i de norske fjordene, som her i Skjervø prestegjeld hadde aldri opplevet hungersnød eller sult. Hverken historiske kilder eller muntlige overleveringer kan nevne et eneste tilfelle av slik nød blant befolkningen. Her hadde de fisken i fjordene og ute på havet, og hit kom russerne med sine skuter lastet med mel i bytte mot fisk. Dette visste folket på andre siden av Kjølen, de hadde vært over til Norge og skaffet seg mel og andre husholdningsvarer i lange tider. Det fortsatte de med også i disse nødens år, så lenge de hadde penger å kjøpe for. Regjeringene i Sverige og Finland hadde ytet understøttelse til de mest trengende de to første misvekstårene, vesentlig med såkorn. Men da også 1865 ble et misvekstår ble armoden så stor at den offentlige hjelp ikke strakk til. For husmenn og løsarbeidere var ikke arbeid å oppdrive, ikke en gang for dem som ville arbeide bare for kosten.

Så var det ingen annen utvei for dette arme folk enn å flytte fra sitt fedreland og komme seg over til Norge, før de bukket under av hunger. Fra november måned 1865 til april 1866 kom 108 mennesker til Skibotten, av disse var 2/3-deler kvener, resten svensker, finlendere og finner. Det var en flokk mennesker i stor fattigdom og mange var merket av hunger. De fleste fortsatte reiser til Hammerfest, andre for til Skjervø sogn og noen tok opphold forskjellige steder i Lyngen.

Folket i kvenbygdene i Sverige satte sitt håp til året 1867, for også denne våren fikk de såkorn til åkrene sine. Det ble en god vår og ganske fin sommer – men så kom jernnettene i slutten av august med frost og alt håp var ute. Noen frostdøgn i begynnelsen av september fullførte ulvkken og avlingenc ble omtrent 100 % ødelagt. Bål hadde brent ved alle åkrer som ble røyvklagt for å mildne frosten, noen hadde dratt tømmerstokker gjennom åkrene for å holde aksene i bevegelse – men alt var til ingen nytte. Mismot og angst grep de fleste, og ved tanken på en ny nødsvinter oppstod det nærmest panikk og skrekk i bygdene. Kirkene var overfylt av bedende og gråtende mennesker. Alle reserver var oppbrukt og penger var det like vanskelig å oppdrive som korn, mel eller brød. Folket i det isolerte og frosne innland måtte forberede seg på atter en vinter i sult og nød. Særlig ble det i Norrland, hvor nøden var så stor at det hendte mennesker sultet ihjel. Dette tragediens år har flere svenske forfattere, som Herman Geijer, Per Wilhelm Enstrøm og Levi Johansson, skildret i sine folkelivsskildringer om menneskeskjebner og fortvilte livsforhold. Også landshøvdingens femårsberetninger ga detaljerte opplysninger og rapporter om tilstanden, og staten ordnet med store nødsbevilgninger som for det meste ble brukt til veiarbeid. I avisene ble det skrevet en rekke artikler om nødstilstanden og almenheten fikk kjennskap til hvordan det stod til i innlandsbygdene. En unnsetningskomite ble nedsatt for å samle in penger til kjøp av mel og korn. Og det ble ikke appellert forgjeves – pengegavene strømmet inn. Mel og korn ble kjøpt og bare på et sted, som i Sundsvall, ble lagret 3500 tønner mel og korn.

Men i ventetiden hadde mange kvenfamilier søkt over til slektninger og kjente som tidligere hadde bosatt seg i Norge. Men de fleste ventet-ventet på våren. Da ville russiske skuter også komme til Den Botniske bugt som vanlig hvert år. Men også vinteren hadde bestemt seg for å vente med å slippe våren til. Isen ble liggende sterk og ubrytelig til langt ut i mai måned, og folk på land som gikk og ventet så bare mastene på de russiske skutene som lå fast i isen mange mil fra land i en håpløs situasjon.

Men til de norske fjordene kom russeskutene i rette tid, uten større hindringer enn et par døgn med storm av og til. Der ventet folk ikke forgjeves – dit ville nødens folk fare , og enda flere forlot fattigdommen og kom over til vår fjorder. Mens familier i flokk og følge fra Dalarna, Jämtland og andre innlandsbygder forlot sitt hjemland på en meget lenger reise til Amerika, der de hadde hørt folk hadde det så bra at de kunne smørre sine støvler med den feteste fløte.

Når det er ofret så bred omtale av de mange nødens år på svensk jord, er det for å vise bakgrunnen og årsaken til den siste og største innvandringen av kvener til vårt land. Det viser også at kvenene som kom til oss var et hardt prøvet folk, og det var rett at de ble godt mottatt her hvor de skulle finne en bedre og lykkeligere framtid for seg og sine etterkommere.

Folketellingen for 1891 viser hvor stort innslaget av kvener ble her. Tallrikest ble de i Nordreisen, hvor de utgjorde 28,4 % av befolkningen, i Kvænangen 15,8 %, i Lyngen 16,6 %, i Skjervø – som omtalt i kapitlets begynnelse – 8,5 %.

Artikkelen er hentet fra boken Skjervøy – Et prestegjeld og herred i Nord-Troms. Bind 1. Boken er utgitt av Skjervøy kommune. Forfatter Maurits Fugelsøy.

To piker slipper fra Haldene

Just Qvigstad

På Nordneslandet var den første gård på Nordnes; der var mange barn og to var voksne piker. Det blev vinter og våren kom. Det var lite høy; da sendte mora dem op i fiellsiden for å skrape dausenne. De begynte å skrape i den første berglegda, men syntes det var altfor lite. De gikk høiere op; de fant en lang legd, og der var svært pen dausenne. De begynte å skrape og bære det til et sted for at det skulde være lett å stappe det i sekken.

Ved den ene enden av berget var der en heller, og der var grønn dausenne i mengde. De gikk dit og begynte å skrape; da merket de at de var inne i en lang gamme og en gammel kone satt midt på gulvet. Pikene blev stående på hver sin side av døren; de skjønte at haldene hadde forgjort dem. Kona kom med benker og bad dem sette sig; men de satte sig ikke. De hadde også hørt at hvis haldene forgjør en, skal en ikke spise eller drikke eller sette sig, selv om de gir benker. Deres far hadde før advaret dem og fortalt at haldene er slemme til å forgjøre, fordi de har så få folk. Han hadde mange ganger talt til barna sine og lært dem hvad han hadde hørt av gamle folk før i tiden, at de bare skulde be om å bli ført hjem og ikke spise noe og ikke ta noen slags pen ting. Den gamle kona dekket et stort bord og satte allslags god mat på det; hun kom hen til dem, tok dem i skulderen og vilde leie dem hen til bordet for å spise. Men de rørte sig slett ikke; de vilde bare bli ført hjem.

Det blev kveld og de kom ikke hjem. Da skjønte mora og faren at haldene hadde forgjort deres døtre. De gikk op i lia efter sporene og fant dausenne ferdig og tok den. Mora begynte å smågråte. Mannen sier: „Du skal ikke gråte. De kommer nok hjem når tiden kommer.» Det var om kvelden den fjerde dag; da kommer pikene ned fra lia; hjemme holdt de på å spise til kvelds. Mora blev næsten redd da døtrene kom inn, og faren spør: „Gjorde I som jeg har lært eder?» De svarte: „Ja, vi har gjort som du har lært oss.» Faren sier: «I skal alltid huske på hverken å spise eller drikke.»

Rypejegerne

Av Just Qvigstad

Det. var to rypeskyttere. De gikk i rypefjellet mellom Skibotn og Manndalen. De kom over en liten rypeflokk. Etter å ha jaga den ei stund, kom de på skuddhold. Selv mente de å ha truffet en rype hver. Men rypene fløy og de fikk dem ikke. Enda en gang fant de ryper. Denne gangen skjøt de på så nært hold at fjærene føk. Nå var de sikre; nå hadde de drept dem. Derfor tok de god tid og ladde børsene på nytt før de henta rypene. Men nei; også denne gangen letta de bare og fløy.

Så sier den ene: «Det er kanskje ikke riktige ryper”

Selv om det var begynt å skumre, så de hvor rypene slo seg ned. Skytterne stilte seg etter, kom på skuddhold og skjøt rypene for tredje gang. Som før skjedde det nå også; da de gikk for ta opp rypene, sprang disse til hver sin kant. Mennene fikk Ikke fatt i dem. Likevel holdt de på med å jage rypene til det ble mørkt. Da sier plutselig den ene:

«Dette er nok engelen til den gamle djevelen. Han som i gamle dager er død på fjellet. Englene hans begynte å plage oss. Vi har bare ikke merket det før».

Jegerne hørte hjemme i Skibotn ~ ved markedsplassen, og de gikk nå hjem. Vel hjemme drømmer den ene om natten: «Hvis dere hadde fått fatt i de rypene ville det ha gått dere ille. Dere hadde gått dere ut over berget. Vær glad til at dere ikke visste at jeg har ligget der i nesten hundre år»

Oterjakt

Just Qvigstad

Det var to menn fra Olderdalen. De gav seg til å ro inne i Risfjorden for å se etter oter. Det var om våren da nettene er lyse. De var nær fjordbotnen, og der er det et rundt skjær. Da ser han som hamler i bakrommet at der sitter som en oter der på skjæret. I det de kommer nærmere, er det som et menneske. Det stod opp og ble overmåte langt.

Da sier mannen i framrommet: ”Se også du på det jeg trodde var en oter. Det var ikke det. Sjøhaldene dårer oss. La oss snu mens det ennå er godt vær!».

Den andre sier: «Nei, vi blir ikke redde for det»

Framromsmannen sier igjen: «Det er best vi vender, Na blir det visst stygt vær”

Den andre svarer: «Det blir ikke noe styggvær!»

De ble enige om atde skulle ro igjen, fordi det var sa godt vær. De sa mot skjæret, men der så de ikke mer. Bakromsmannen sier: «Det var nok ikke annet enn sjøhaldene som dåret våre øyne. Jeg har nok vært i sådan skyss før»

Videre rodde de langs landet, og kom til ei kjeile med flate sider. Den var litt lang innover. De ror for å se om det er spor etter oter der. Inne i kjeila var det noe gammel snø og grå sand. Her ser de at oteren har hatt sin gang. De to taler seg imellom:

«Vi flytter båten litt lenger bort. Så går vi til hver vår side av kjeila for å holde vakt til otrene kommer ut av hullene»

Som de sitter der, stakk der liksom en menneskeskikkelse ut av et hull: «Dere skal straks dra herfra! Dra til østsida av neset. Der er en mengde oter. Her skal dere ikke bli. Dette er vårt sted!»

De løp til båten. Rodde så til Østsida av neset. Da sier framromsmannen: «Vi skal ro hjem. Det vil ikke gå oss godt». Den andre sier:«Du skal ikke tøve. Vi ror dit haldegubben bød oss». Om litt kom de til ei bergkjeile. Framromsmannen så at en stor oter løp inn i et hull. De rodde stille inn og la båten i munningen. På hver sin side av kjeila satte de seg på vakt. Litt etter kom to oter ut av hvert sitt hull. Mennene skjøt dem, og bar dem i båten. Framromsmannen sier: «Vi fikk hver vår oter». De skulle til å ro. Da ser igjen bakromsmannen at en oter kom opp fra sjøen. Den forsvant inn i et hull.

Enda en gang tok de plass ved kjeila, på hver sin side. Nesten til flosjø satt de på vakt. Da kom to oter fram. De skjøt og drepte nok en oter hver. De bar dem i båten, og begynte å ro tilbake. Det var godt vær og de kom tilbake til rorbua si. De la seg til å sove med en gang, – før de flådde otrene. Etter at de var sovnet, drømte bakromsmannen: «Hvis dere ikke hadde rodd så fort tilbake, hadde dere fått svært stygt vær. Det hadde ikke gått dere godt.» Da de stod opp var det kommet en svær storm.